direct naar inhoud van Planregels
Plan: Goede Vaart
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0847.BP02020001-VO01

Planregels

Hoofdstuk 1 Inleidende regels

Artikel 1 Begrippen

In deze regels wordt verstaan onder:

plan:

het bestemmingsplan 'Goede Vaart' van de gemeente Someren.

bestemmingsplan:

de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0847.BP02020001-VO01 met de bijbehorende regels en bijlagen.

aanbouw:

een aan een hoofdgebouw aanwezig bouwwerk dat architectonisch ondergeschikt is aan dat hoofdgebouw.

aanduiding:

een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze gronden.

aanduidingsgrens:

de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft.

aaneengebouwd:

bebouwing waarbij de hoofdgebouwen aan beide zijden in de perceelsgrens zijn gebouwd, met dien verstande dat de eindwoning slechts aan één zijde in de zijdelingse perceelsgrens hoeft te worden gebouwd, patiowoningen hieronder begrepen.

aan-huis-verbonden beroep:

het uitoefenen van een beroep, het beroepsmatig verlenen van diensten op administratief, juridisch, medisch, therapeutisch, kunstzinnig, ontwerp-technisch of hiermee gelijk te stellen gebied of het uitoefenen van publiekverzorgend ambacht in de vorm van kappers, schoonheidssalons e.d., met dien verstande dat woonfunctie hoofdfunctie blijft.

achtergevel:

een van de weg afgekeerde gevel van een hoofdgebouw, die gelegen is tegenover de voorgevel.

achtergevellijn:

de lijn waarin de achtergevel van het hoofdgebouw is gelegen, alsmede het verlengde daarvan.

afhankelijke woonruimte:

een bijgebouw bij een (bedrijfs)woning dat qua ligging een ruimtelijke eenheid vormt met deze (bedrijfs)woning en waarin een gedeelte van de huishouding uit een oogpunt van mantelzorg is gehuisvest.

agrarisch:

het (bedrijfsmatig) telen van gewassen en/of het houden van dieren.

agrarisch gebruik/doeleinden:

het al dan niet bedrijfsmatig gebruik van gronden of gebouwen voor het telen van gewassen of het houden van dieren.

arbeidsmigrant:

persoon die vanuit een ander land naar Nederland komt met als doel arbeid te verrichten en inkomen te verwerven.

bebouwing:

één of meer gebouwen en/of bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

bebouwingspercentage:

een in de regels of op de verbeelding aangegeven percentage dat de grootte van het deel van een bestemmingsvlak aangeeft dat mag worden bebouwd.

bedrijf:

inrichting voor de uitoefening van een bepaalde tak van industrie, handel en/of nijverheid of soortgelijke activiteiten.

bestaande bebouwing:

bebouwing, zoals aanwezig op het tijdstip van de terinzagelegging van het ontwerpplan, dan wel mag worden gebouwd krachtens een vóór dat tijdstip aangevraagde omgevingsvergunning.

bestaand gebruik:

het gebruik van grond en opstallen, zoals aanwezig op het tijdstip dat het plan rechtskracht heeft verkregen.

bestemmingsgrens:

de grens van een bestemmingsvlak.

bestemmingsvlak:

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming.

bijgebouw:

een op zichzelf staand, al dan niet vrijstaand, gebouw, dat door de vorm onderscheiden kan worden van het op hetzelfde bouwperceel gelegen hoofdgebouw en dat in architectonisch opzicht ondergeschikt is aan het hoofdgebouw.

bouwen:

het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een bouwwerk, alsmede het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen van een standplaats.

bouwgrens:

de grens van een bouwvlak.

bouwlaag:

een doorlopend gedeelte van een gebouw, dat door op gelijke hoogte liggende vloeren of balklagen is begrensd, zulks met inbegrip van de begane grond, doch met uitzondering van kelders en de onder de kap aanwezige zolder.

bouwperceel:

een aaneengesloten stuk grond, bestaande uit één of meer kadastrale percelen die samen één kadastraal eigendom vormen, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar behorende bebouwing is toegelaten.

bouwperceelgrens:

de grens van een bouwperceel.

bouwvlak:

een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels bepaalde gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde zijn toegelaten.

bouwwerk:

elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die hetzij direct hetzij indirect met de grond is verbonden, hetzij direct hetzij indirect steun vindt in of op de grond.

dagrecreatie:

het verblijf voor recreatieve doeleinden zonder dat daar een overnachting ter plaatse mee gepaard gaat.

dagrecreatief medegebruik:

extensieve vormen van dagrecreatie die plaatsvinden in gebieden waar de hoofdfunctie een andere is, zoals wandelen, fietsen, skeeleren, paardrijden of kanoën.

detailhandel:

het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen de uitstalling ten verkoop, het verkopen en/of leveren van goederen aan personen die goederen kopen voor gebruik, verbruik of aanwending anders dan in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit.

erfbeplanting:

visueel afschermende, maskerende en/of het landschapsbeeld versterkende en overwegend opgaande (rand)beplanting binnen of direct aansluitend op het bestemmingsvlak of bouwperceel van een bedrijf, een woning of een terrein met een andere functie.

functie:

doeleinde ten behoeve waarvan gebruik van gebouwen en/of gronden, of aangewezen delen daarvan is toegestaan.

gebouw:

elk bouwwerk dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt.

geschakeld:

bebouwing bestaande uit een hoofdgebouw dat door een aangebouwd bijgebouw verbonden is met een hoofdgebouw op het aangrenzende perceel en waarvan het hoofdgebouw met één zijgevel in de zijdelingse perceelsgrens of in de bebouwingslijn is gebouwd.

gestapeld:

bebouwing bestaande uit zich in één hoofdgebouw boven en naast elkaar bevindende zelfstandige woningen en/of bijzondere woonruimten.

hoofdgebouw:

een gebouw, dat op een bouwperceel door zijn constructie, afmetingen of functie als belangrijkste bouwwerk valt aan te merken.

huishouden:

één persoon dan wel twee of meer personen, die duurzaam met elkaar samenleven.

infiltratie:

het indringen van water in de bodem.

mantelzorg:

het anders dan bedrijfsmatig bieden van zorg aan één of meer leden van een huishouding, die hulpbehoevend is of zijn op het fysieke, psychische en/of sociale vlak.

overkapping:

een overdekte open ruimte waarvan de begrenzingen worden gevormd door bestaande gebouwen, dan wel door vrijstaande ondersteuningen en welke niet wordt aangemerkt als een gebouw.

patiowoning:

een woning met een geheel of gedeeltelijke omsloten binnenplaats of binnentuin, gevormd door gevels van belendende, dan wel op het eigenperceel aanwezige bebouwing.

peil:

 • a. voor gebouwen, waarvan de hoofdtoegang onmiddellijk aan de weg grenst: de hoogte van de kruin van de weg ter plaatse;
 • b. overige gebouwen: de gemiddelde hoogte van het aansluitende afgewerkte maaiveld.

prostitutie:

het zich tegen vergoeding aan anderen beschikbaar stellen voor het verrichten van seksuele handelingen.

teeltondersteunende voorzieningen:

ondersteunende voorzieningen, die onderdeel zijn van de totale agrarische bedrijfsvoering van een (grondgebonden) open- of vollegronds tuinbouwbedrijf of -bedrijfstak, boom- of vaste plantenteeltbedrijf of -bedrijfstak en die gebruikt worden om de teeltomstandigheden c.q. bedrijfsvoering te optimaliseren. Hierbij kunnen de volgende vormen/typen worden onderscheiden:

twee-aaneen:

twee met de hoofdgebouwen aaneengebouwde woningen.

verblijfsrecreatie:

een activiteit die overwegend gericht is op het bedrijfsmatig verstrekken van recreatie met een overnachting ter plaatse.

voorgevel:

de naar de weg of naar het openbaar gebied gekeerde gevel van een gebouw.

voorgevellijn:

de lijn waarin de voorgevel van het hoofdgebouw is gelegen, alsmede het verlengde daarvan.

vrijstaand:

bebouwing waarbij de hoofdgebouwen aan beide zijden niet zijn gebouwd in de zijdelingse perceelsgrens.

water en waterhuishoudkundige voorzieningen:

al het oppervlaktewater zoals sloten, vijvers, kanalen en beken alsmede voorzieningen die nodig zijn ten behoeve van een goede wateraanvoer, waterafvoer, waterberging en waterkwaliteit. Hierbij kan gedacht worden aan duikers, stuwen, gemalen en inlaten.

woning:

een complex van ruimten, geschikt en bestemd voor de huisvesting van niet meer dan één huishouden.

Artikel 2 Wijze van meten

Bij de toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten c.q. gerekend:

2.1 de breedte, diepte van een bouwwerk:

tussen de buitenwerkse hoofdgevelvlakken en/of de harten van gemeenschappelijke scheidingsmuren.

2.2 de bouwhoogte van een bouwwerk:

vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een bouwwerk, geen gebouw zijnde, met uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes, en naar de aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen.

2.3 de dakhelling:

langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak.

2.4 de goothoogte van een bouwwerk:

vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeibord, of een daarmee gelijk te stellen constructiedeel.

2.5 de inhoud van een bouwwerk:

tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart van de scheidingsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen.

2.6 de oppervlakte van een bouwwerk:

tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of de hart van scheidingsmuren, neerwaarts geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het bouwwerk.

Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels

Artikel 3 Agrarisch

3.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Agrarisch' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. al dan niet bedrijfsmatige agrarische doeleinden;
 • b. groenvoorzieningen;
 • c. ter plaatse van de aanduiding 'langzaam verkeer' voetpaden en langzaamverkeersverbindingen (waaronder fietspaden);
 • d. water en waterhuishoudkundige voorzieningen ten behoeve van water, waterberging en infiltratie;
 • e. extensief dagrecreatief medegebruik;
 • f. nutsvoorzieningen.
3.2 Bouwregels

3.2 Bouwregels

De tot 'Agrarisch' bestemde grond mag uitsluitend worden bebouwd met bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten dienste van de bestemming, met inachtneming van het volgende:

 • a. De bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geen terrein- of erfafscheidingen zijnde, mag niet meer dan 2,5 meter bedragen;
 • b. De bouwhoogte van terrein- en erfafscheidingen mag niet meer dan 1 meter bedragen.

3.3 Specifieke gebruiksregels
3.3.1 Strijdig gebruik

Onder gebruiken en/of het laten gebruiken in strijd met de bestemming wordt in ieder geval verstaan het in gebruik nemen of het laten gebruiken van gronden en bouwwerken voor een doel of op een wijze, die in strijd is met de in dit plan daaraan gegeven bestemming en/of:

 • a. het aanleggen van mest- of waterbassins van folie;
 • b. het gebruik van gronden en/of opstallen voor doeleinden van opslag, stort of lozing;
 • c. het gebruik van gronden en/of opstallen voor dag- of verblijfsrecreatie;
 • d. het gebruik van gronden voor kuilvoeropslag en of sleufsilo's;
 • e. het gebruik van gronden voor tijdelijke en/of permanente teeltondersteunende voorzieningen.

3.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
3.4.1 Vergunningplicht

Het is verboden om zonder omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden erfbeplanting te verwijderen waarvan de aanleg in het kader van een vergunningverlening verplicht is gesteld.

3.4.2 Uitzonderingen

Een omgevingsvergunning als hiervoor aangegeven is niet vereist voor:

 • a. werken of werkzaamheden die vallen onder het normale onderhoud en beheer van de gronden overeenkomstig de bestemming dan wel van ondergeschikte betekenis zijn;
 • b. werken of werkzaamheden die reeds in uitvoering zijn dan wel op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan nog mogen worden uitgevoerd op basis van een eerder verleende vergunning.

3.4.3 Toelaatbaarheid

Deze werken en/of werkzaamheden zijn slechts toelaatbaar indien zij verband houden met de doeleinden, die aan de bestemming zijn toegekend en door het uitvoeren van deze werken of werkzaamheden noch direct noch indirect onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de waarden en kwaliteiten van de desbetreffende gronden en voor zover de mogelijkheden voor herstel niet (onevenredig) worden verkleind.

3.5 Wetgevingzone - wijzigingsgebied

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het bestemmingsplan te wijzigen ter plaatse van de aanduiding 'Wetgevingzone - wijzigingsgebied' en de bestemming ‘Agrarisch’ te wijzigen in de bestemming 'Woongebied', met inachtneming van de volgende voorwaarden:

 • a. De bouwregels zoals opgenomen in artikel 7 worden van toepassing verklaard.
 • b. Er zijn geen gestapelde woningen toegestaan.
 • c. De afstand van het bouwvlak tot de westelijke grens van het wijzigingsgebied mag niet minder bedragen dan 10 meter.
 • d. Er worden minimaal 15 en maximaal 22 woningen gebouwd.
 • e. Er moet worden aangetoond dat er geen milieuhygiënische belemmeringen zijn.
 • f. De belangen van derden mogen niet onevenredig worden geschaad.

Artikel 4 Groen

4.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. groenvoorzieningen;
 • b. bermen en beplanting;
 • c. speelvoorzieningen;
 • d. hondenuitlaatplaats;
 • e. water en waterhuishoudkundige voorzieningen ten behoeve van water, waterberging en infiltratie;
 • f. voorzieningen voor langzaam verkeer;
 • g. nutsvoorzieningen;
 • h. voorzieningen voor riolering en bijbehorende randvoorzieningen;
 • i. inritten.

4.2 Bouwregels

De tot 'Groen' bestemde grond mag uitsluitend worden bebouwd met bouwwerken ten dienste van de inrichting van het onbebouwde gebied en nutsgebouwtjes, met inachtneming van het volgende:

 • a. De inhoud van gebouwen, met uitzondering van het onder c bepaalde, mag niet meer dan 50 m³ bedragen.
 • b. De bouwhoogte van gebouwen mag niet meer dan 3 meter bedragen.
 • c. De oppervlakte van een fietsenstalling, (muziek)kiosk of een vergelijkbaar gebouw ten dienste van het gebruik van het onbebouwd gebied mag een grotere inhoud hebben dan onder a is bepaald, maar de oppervlakte mag niet meer dan 75 m² bedragen.

Artikel 5 Tuin

5.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Tuin' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. tuin(en) behorende bij de op het aangrenzende bouwperceel gelegen hoofdgebouw(en);
 • b. parkeren (ten behoeve van de bewoners van het aangrenzende bouwperceel);
 • a. groenvoorzieningen;
 • b. water en waterhuishoudkundige voorzieningen.

5.2 Bouwregels

De tot 'Tuin' bestemde grond mag uitsluitend worden bebouwd met bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten dienste van de bestemming, met inachtneming van het volgende:

 • a. De bouwhoogte van constructies voor het leiden van bomen mag niet meer bedragen dan 5 meter.
 • b. De bouwhoogte van terrein- en erfafscheidingen achter de voorgevellijn van het op de aangrenzende bouwperceel gelegen hoofdgebouw mag niet meer bedragen dan 2 meter.
 • c. De bouwhoogte van terrein- en erfafscheidingen voor de voorgevellijn van het op de aangrenzende bouwperceel gelegen hoofdgebouw mag niet meer bedragen dan 1 meter.
 • d. De bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen dan 3 m.

Artikel 6 Verkeer

6.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. buurtontsluitingen;
 • b. woonstraten;
 • c. parkeervoorzieningen;
 • d. trottoirs, voetpaden en langzaamverkeersverbindingen (waaronder fietspaden);

alsmede voor:

 • e. voorzieningen voor riolering en bijbehorende randvoorzieningen;
 • f. groenvoorzieningen;
 • g. speelvoorzieningen;
 • h. water en waterhuishoudkundige voorzieningen;
 • i. nutsvoorzieningen.

6.2 Bouwregels

De tot 'Verkeer' bestemde grond mag uitsluitend worden bebouwd met bouwwerken ten dienste van de constructie en verkeerstechnische uitrusting van wegen, de inrichting van het onbebouwde gebied en nutsgebouwtjes, met inachtneming van het volgende:

 • a. De inhoud van gebouwen, met uitzondering van het onder c bepaalde, mag niet meer dan 50 m³ bedragen.
 • b. De bouwhoogte van gebouwen mag niet meer dan 3 meter bedragen.
 • c. De oppervlakte van een fietsenstalling, (muziek)kiosk of een vergelijkbaar gebouw ten dienste van het gebruik van het onbebouwd gebied mag een grotere inhoud hebben dan onder a is bepaald, maar de oppervlakte mag niet meer dan 75 m² bedragen.

Artikel 7 Woongebied

7.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Woongebied' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. woondoeleinden;
 • b. aan-huis-verbonden beroepen als ondergeschikte functie bij woondoeleinden;
 • c. woonstraten;
 • d. parkeervoorzieningen;
 • e. trottoirs, voetpaden en langzaamverkeersverbindingen (waaronder fietspaden);
 • f. groenvoorzieningen;
 • g. speelvoorzieningen;
 • h. hondenuitlaatplaats;
 • i. water en waterhuishoudkundige voorzieningen;
 • j. nutsvoorzieningen.

7.2 Bouwregels
7.2.1 Algemeen
 • a. Het aantal woningen mag niet minder en niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding 'minimum aantal wooneenheden, maximum aantal wooneenheden' is aangegeven;
 • b. Binnen deze bestemming zijn vrijstaande woningen, geschakelde woningen, twee-aaneen gebouwde woningen en aaneengebouwde woningen toegestaan, met dien verstande dat ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - open bebouwing' alleen vrijstaande en twee-aaneengebouwde woningen zijn toegestaan.
 • c. Voor het bouwen van woningen, aanbouwen en bijgebouwen, geldt dat het bebouwingspercentage van het bouwperceel niet meer mag bedragen dan:
  • 1. vrijstaande woningen:
   • voor een bouwperceel met een oppervlakte tot en met 500 m²: 50%;
   • voor een bouwperceel met een oppervlakte groter dan 500 m²: 250 m² vermeerderd met 10% van de oppervlakte van de gronden meer dan 500 m²;
  • 2. 60% voor geschakelde en twee-aaneen gebouwde woningen;
  • 3. 70% voor aaneengebouwde woningen.

7.2.2 Hoofdgebouwen (woningen)

Voor het bouwen van hoofdgebouwen (woningen) gelden de volgende regels:

 • a. Hoofdgebouwen (woningen) mogen uitsluitend worden gebouwd binnen het bouwvlak.
 • b. De voorgevel van het hoofdgebouw moet worden gesitueerd op een afstand van minimaal 3 m achter de voorste bouwperceelgrens.
 • c. De diepte van het hoofdgebouw mag niet meer bedragen dan 10 meter.
 • d. De breedte van het hoofdgebouw mag niet meer bedragen dan 10 m, met inachtneming van het bepaald onder f.
 • e. Een vrijstaande woning mag breder worden dan 10 meter, mits voor iedere meter dat de onder d geregelde maximum breedte van 10 meter wordt overschreden, de minimale afstand tot de zijdelingse perceelsgrens aan beide zijden met 0,5 meter wordt vergroot ten opzichte van het bepaalde onder f.
 • f. De afstand van een hoofdgebouw tot de zijdelingse perceelsgrens mag:
  • 1. bij vrijstaande woningen niet minder bedragen dan 3 m.
  • 2. bij geschakelde en twee-aaneen gebouwde woningen aan één zijde niet minder bedragen dan 3 m.
 • g. De goothoogte van het hoofdgebouw mag niet meer bedragen dan 6 m.
 • h. De bouwhoogte van het hoofdgebouw mag niet meer bedragen dan 11 m.
 • i. Hoofdgebouwen dienen te worden voorzien van een hellend dak met een dakhelling van minimaal 40° en maximaal 60°. Ter plaatse van de aanduiding 'dakhelling (º)' 0º zijn tevens platte daken toegestaan.

7.2.3 Aanbouwen en bijgebouwen bij woningen

Voor het bouwen van aanbouwen en bijgebouwen bij woningen gelden de volgende bepalingen:

 • a. Aanbouwen aan de achtergevel van een vrijstaande woning worden gebouwd met in achtneming van de volgende bepalingen:
  • 1. De aanbouwen mogen uitsluitend in één bouwlaag worden gebouwd.
  • 2. De goothoogte mag niet meer bedragen dan 3 m.
  • 3. De bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 5,5 m.
  • 4. De afstand van een aanbouw tot de achterste bouwperceelgrens mag niet minder dan 5 m bedragen.
 • b. Aanbouwen aan de achtergevel van een geschakelde of twee-aaneen gebouwde woning en een aaneengebouwde woning mogen worden gebouwd met inachtneming van de volgende bepalingen:
  • 1. De aanbouwen mogen uitsluitend in één bouwlaag worden gebouwd.
  • 2. De goothoogte mag niet meer bedragen dan 3 m.
  • 3. De bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 5,5 m.
  • 4. De gezamenlijke diepte van het hoofdgebouw en de aanbouw mag niet meer bedragen dan 16 m.
  • 5. De afstand van een aanbouw tot de achterste bouwperceelgrens mag niet minder dan 5 m bedragen.
 • c. Bijgebouwen bij woningen mogen worden gebouwd achter de achtergevellijn en naast het hoofdgebouw op een afstand van ten minste 3,5 m uit de voorgevel van het hoofdgebouw met inachtneming van de volgende bepalingen:
  • 1. Het gezamenlijk oppervlak van bijgebouwen op bouwpercelen:
   • kleiner dan 500 m² mag niet meer bedragen dan 50 m²;
   • van 500 m² tot en met 1.000 m² mag niet meer bedragen dan 60 m²;
   • groter dan 1.000 m² mag niet meer bedragen dan 75 m²;
  • 2. De goothoogte mag niet meer bedragen dan 3 m.
  • 3. De bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 5,5 m.
  • 4. Bij vrijstaande woningen mogen slechts aan één zijde naast het hoofdgebouw bijgebouwen worden gebouwd. Indien aan één zijde van het hoofdgebouw al een overkapping aanwezig is, mag uitsluitend aan deze zijde een bijgebouw naast de woning worden gerealiseerd.
 • d. In afwijking van het bepaalde onder a mogen ondergeschikte erkers en luifels voor de voorgevel van het hoofdgebouw worden gebouwd, welke aan de volgende kenmerken voldoen:
  • 1. De voorgevellijn wordt met niet meer dan 1 m naar de wegzijde overschreden;
  • 2. De breedte van een uitbouw en/of luifel mag niet meer bedragen dan 40% van de gevel waarin de uitbouw wordt gebouwd, met een maximum breedte van 2,5 m;
  • 3. De bouwhoogte van een uitbouw en/of luifel mag niet meer bedragen dan de hoogte van de eerste bouwlaag van het hoofdgebouw;
  • 4. De afstand van de uitbouw en/of luifel tot de straat mag niet minder bedragen dan 2 m.

7.2.4 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bij woningen

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, met uitzondering van overkappingen, gelden de volgende bepalingen:

 • a. De bouwhoogte van vlaggenmasten mag niet meer bedragen dan 6 m.
 • b. De bouwhoogte van constructies voor het leiden van bomen mag niet meer bedragen dan 5 meter.
 • c. De bouwhoogte van terrein- en erfafscheidingen achter de voorgevellijn van het hoofdgebouw mag niet meer bedragen dan 2 meter.
 • d. De bouwhoogte van terrein- en erfafscheidingen voor de voorgevellijn van het hoofdgebouw mag niet meer bedragen dan 1 meter.
 • e. De bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen dan 3 m.

7.2.5 Overkappingen bij woningen

Voor het bouwen van overkappingen gelden de volgende bepalingen:

 • a. De lijn evenwijdig aan en op een afstand van 1 meter achter de voorgevellijn van het hoofdgebouw mag in de richting van de weg niet worden overschreden.
 • b. De oppervlakte mag per bouwperceel niet meer bedragen dan 20 m².
 • c. De bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 3 meter.
 • d. Overkappingen aan de achtergevel van het hoofdgebouw (terrasoverkapping) dienen te worden gerealiseerd binnen de toegestane bouwdiepte van het woningtype (inclusief aanbouwen) en met inachtneming van de volgende bepalingen:
  • 1. De afstand tot de achterste bouwperceelgrens mag niet minder bedragen dan 6 meter.
  • 2. De bouwhoogte mag maximaal 3 meter bedragen.

7.2.6 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde, in het openbaar gebied

Het openbaar gebied mag uitsluitend worden bebouwd met bouwwerken ten dienste van de constructie en verkeerstechnische uitrusting van wegen, de inrichting van het onbebouwde gebied en nutsgebouwtjes, met inachtneming van het volgende:

 • a. De inhoud van gebouwen, met uitzondering van het onder c bepaalde, mag niet meer dan 50 m³ bedragen.
 • b. De bouwhoogte van gebouwen mag niet meer dan 3 meter bedragen.
 • c. De oppervlakte van een fietsenstalling, (muziek)kiosk of een vergelijkbaar gebouw ten dienste van het gebruik van het onbebouwd gebied mag een grotere inhoud hebben dan onder a is bepaald, maar de oppervlakte mag niet meer dan 75 m² bedragen.

7.3 Nadere eisen
 • a. Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen ten aanzien van de situering, de afmetingen, de vormgeving en de dakvorm van hoofdgebouwen, aanbouwen en bijgebouwen en van bouwwerken, geen gebouw zijnde, alsmede aan de situering van in- en uitritten en het parkeren op het bouwperceel.
 • b. De onder a genoemde nadere eisen mogen slechts worden gesteld met inachtneming van de bouwregels:
  • 1. indien dit noodzakelijk is ter waarborging van de ruimtelijke kwaliteit en/of het stedenbouwkundig beeld, dan wel indien dit noodzakelijk is voor een verantwoorde stedenbouwkundige en/of architectonische inpassing in de bestaande bebouwing;
  • 2. ter voorkoming van onevenredige aantasting van de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken.

7.4 Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het bepaalde in lid:

 • a. 7.2.1 onder b om binnen op de gronden met de aanduiding 'wetgevingzone - afwijkingsgebied' gestapelde woningen toe te staan, met inachtneming van de volgende bepalingen:
  • 1. De maximale goot- en bouwhoogte zoals opgenomen in lid 7.2.2 worden niet vergroot.
  • 2. Het aantal gestapelde woningen bedraagt niet meer dan in totaal 10.
  • 3. Het maximum aantal wooneenheden mag binnen het betreffende bestemmingsvlak worden vermeerderd met 5 wooneenheden.
  • 4. Bij de gestapelde woningen mogen bijgebouwen worden opgericht, waarbij de volgende bepalingen van toepassing zijn :
   • de lijn evenwijdig aan en op een afstand van 3,5 meter achter de voorgevellijn van het hoofdgebouw mag in de richting van de weg niet worden overschreden.
   • de oppervlakte aan bijgebouwen mag niet meer bedragen dan 10 m² per woning.
   • de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 3 meter.
 • b. 7.2.2 onder b om aaneengebouwde woningen op een kleinere afstand van de voorste bouwperceelgrens toe te staan, mits de stedenbouwkundige samenhang niet onevenredig wordt aangetast.
 • c. 7.2.4 om in een naar de weg gekeerde zijdelingse perceelgrens in het geval van hoeksituaties een maximale bouwhoogte van terrein- en erfafscheidingen voor de voorgevellijn van het hoofdgebouw van maximaal 2 meter toe te staan.

7.5 Specifieke gebruiksregels
7.5.1 Strijdig gebruik

Onder strijdig gebruik wordt in ieder geval verstaan:

 • a. Het bewonen van woningen/wooneenheden door meer dan één huishouden, danwel door andere samenlevingsverbanden dan één huishouden.
 • b. Het gebruik van bijgebouwen bij een woning als zelfstandige woningen en/of als afhankelijke woonruimte.
 • c. Het gebruik van gronden direct voor de voorgevel van een hoofdgebouw voor parkeren.

7.5.2 Aan-huis-verbonden beroepen

De uitoefening van aan-huis-verbonden beroepen is toegestaan als ondergeschikte activiteit bij de woonfunctie, waarbij de volgende bepalingen van toepassing zijn:

 • a. De activiteit mag uitsluitend plaatsvinden in het hoofdgebouw (inclusief aanbouwen) of een aangebouwd bijgebouw.
 • b. De omvang van de activiteit mag niet meer bedragen dan 40% van de gezamenlijke vloeroppervlakte van het begane grondoppervlak van het hoofdgebouw (exclusief aanbouwen), tot een maximum van 60 m².
 • c. Het gebruik mag geen nadelige invloed hebben op de normale afwikkeling van het verkeer en mag geen onevenredige toename van de parkeerbehoeften veroorzaken.
 • d. Detailhandel is niet toegestaan.
 • e. De activiteit wordt uitgeoefend door een bewoner.

7.5.3 Parkeren

Het bevoegd gezag toetst bij het verlenen van een omgevingsvergunning voor het bouwen en het verlenen van een omgevingsvergunning voor het afwijken van de gebruiksregels of wordt voorzien in voldoende parkeergelegenheid. Hiervoor gelden de volgende regels:

 • a. Er dient tenminste te worden voldaan aan het gemeentelijke beleid ten aanzien van parkeernormen, zoals opgenomen in de 'Nota Parkeernormen' van de gemeente Someren, zoals vastgesteld d.d. 28 juni 2018.
 • b. In het geval van functiewijziging van een gebouw en/of van gronden dient ten behoeve van het parkeren van auto's te worden voorzien in voldoende parkeergelegenheid, conform het gemeentelijke beleid ten aanzien van parkeernormen, zoals opgenomen in de 'Nota Parkeernormen' van de gemeente Someren, zoals vastgesteld d.d. 28 juni 2018.
 • c. Indien het gebruik van een gebouw en/of gronden daar aanleiding toe geeft, dient te worden voorzien in voldoende ruimte voor laden en lossen.
 • d. Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het bepaalde onder a indien wordt voorzien in een parkeervoorziening, die gelet op de parkeerbelasting naar aard en invloed op de omgeving gelijkwaardig is als bedoeld onder a, daarbij rekening houdend met de reeds bestaande bebouwing ter plaatse en de mogelijkheid van dubbelgebruik.
 • e. Indien het gemeentelijke beleid ten aanzien van parkeernormen als bedoeld onder a en b gedurende de planperiode van dit bestemmingsplan wordt gewijzigd, wordt bij de verlening van de omgevingsvergunning rekening gehouden met die wijziging.
 • f. Bij vrijstaande, geschakelde en twee-aaneen gebouwde woningen dienen per bouwperceel tenminste 2 parkeerplaatsen te worden aangelegd en in stand te worden gehouden.
 • g. Parkeergelegenheid die is gerealiseerd om te voorzien in voldoende parkeergelegenheid, dient in stand te worden gehouden.

7.5.4 Voorwaardelijk verplichting waterberging
 • a. Woningen binnen de bestemming 'Woongebied' mogen pas in gebruik worden genomen nadat:
  • 1. binnen het bestemmingsplangebied is voorzien in een waterbergingsvoorziening van voldoende omvang, waarbij de capaciteit van de waterbergingsvoorzieningen als volgt wordt berekend: minimaal 60 mm per m² verharding;
  • 2. van de waterbergingsvoorziening als bedoeld onder 1 op eigen bouwperceel is voorzien in een waterbergingsvoorziening van minimaal 30 mm per m² te realiseren bebouwing;
 • b. De waterbergingsvoorzieningen als bedoeld onder a dienen in stand te worden gehouden.

7.5.5 Voorwaardelijke verplichting luchtwarmtepomp

Het is toegestaan een warmtepomp aan de buitengevel of buiten de woning te monteren. Hiervoor gelden de volgende regels:

 • a. Er dient voor verblijfsruimten in de woning tenminste te worden voldaan aan de grenswaarden uit het Bouwbesluit, zijnde maximaal 30 dB(A).
 • b. De warmtepomp dient zodanig te worden aangebracht dat contactgeluiden met de aangrenzende bebouwing worden vermeden.

7.6 Afwijken van de gebruiksregels
7.6.1 Huisvesting arbeidsmigranten

Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het bepaalde in lid 7.5.1 onder a voor de structurele of tijdelijke huisvesting van arbeidsmigranten in een woning. Hiervoor gelden de volgende regels:

 • a. Het is toegestaan om een woning te gebruiken voor bewoning door maximaal 4 personen.
 • b. De woning voldoet aan de regels uit het bouwbesluit.
 • c. In een straat mag maximaal 10% van de woningen worden gebruikt voor bewoning, waarbij de woningen niet direct naast elkaar, tegenover elkaar, of boven elkaar gesitueerd mogen zijn, waarbij de perceelgrenzen bepalend zijn.
 • d. Er dient een nachtregister te worden bijgehouden.
 • e. In afwijking op het bepaalde onder a is het mogelijk om tot een maximum van 10 personen bewoning te laten plaatsvinden, mits wordt aangetoond dat er voldoende parkeergelegenheid is op eigen terrein en de bewoning niet tot overlast leidt in de omgeving.
 • f. De woning (met meer dan 4 arbeidsmigranten) voldoet aan de SNF-normering en dit dient te worden aangetoond.
 • g. Bij huisvesting van meer dan 4 arbeidsmigranten waar parkeren niet (volledig) op eigen terrein kan plaatsvinden, zal door middel van een parkeerdruk onderzoek door een ter zake deskundig onafhankelijk adviesbureau worden aangetoond dat parkeren in het openbaar gebied haalbaar is. De parkeervoorzieningen worden door middel van een inrichtingsschets aangetoond, waarbij per huisvestingsplaats 0,6 parkeerplaats wordt gerealiseerd.
 • h. Er dient in het kader van de brandveiligheid te worden voldaan aan de (aanvullende) eisen bij een woonfunctie voor kamergewijze verhuur conform het Bouwbesluit, zoals geldend ten tijde van de aanvraag om omgevingsvergunning.

7.6.2 Mantelzorg

Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het bepaalde in 7.5.1 onder b en toestaan dat een aangebouwd bijgebouw bij een woning wordt gebruikt als afhankelijke woonruimte, mits:

 • a. een dergelijke bewoning noodzakelijk is vanuit het oogpunt van mantelzorg;
 • b. de afhankelijke woonruimte binnen de vigerende regeling inzake bijgebouwen wordt ingepast met een maximale oppervlakte van 75 m²;
 • c. het bevoegd gezag de omgevingsvergunning intrekt, verleend op grond van sub a, indien de bij het verlenen van de omgevingsvergunning bestaande noodzaak vanuit een oogpunt van mantelzorg niet meer aanwezig is.
7.7 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
7.7.1 Omgevingsvergunning

Het is verboden, zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning ter plaatse van de aanduiding 'bomenrij' de volgende werkzaamheden te verrichten:

 • a. kappen van bomen;
 • b. het verrichten van handelingen die de dood of ernstige beschadiging van deze bomen tot gevolg hebben of kunnen hebben.

7.7.2 Toelaatbaarheid
 • a. De in 7.7.1 bedoelde omgevingsvergunning kan slechts worden verleend, indien wordt aangetoond dat door het gebruik van de gronden als hiervoor aangegeven de conditie, levensverwachting en groeiplaats van de ter plaatse van de aanduiding 'bomenrij' aanwezige bomen niet onevenredig worden aangetast.
 • b. Alvorens te beslissen omtrent een omgevingsvergunning als bedoeld in 7.7.1 kan het bevoegd gezag een rapportage verlangen, waaruit blijkt dat de werken en/of werkzaamheden geen onevenredige gevolgen hebben voor de levensvatbaarheid en de ruimtelijke betekenis van de ter plaatse aanwezige bomen.
 • c. Het bevoegd gezag is tevens bevoegd bij het verlenen van de omgevingsvergunning nadere eisen te stellen ter bescherming van de levensvatbaarheid en de ruimtelijke betekenis van de ter plaatse van de aanduiding 'bomenrij' aanwezige bomen.
 • d. Alvorens een omgevingsvergunning te verlenen als bedoeld in 7.7.1, wint bevoegd gezag advies in van een door hen aan te wijzen ter zake deskundige.

7.7.3 Uitzonderingen

Het bepaalde in 7.7.1 is niet van toepassing op:

 • a. werken en werkzaamheden die het normale onderhoud betreffen overeenkomstig de bestemming van deze gronden, dan wel van ondergeschikte betekenis zijn en/of voortvloeien uit het normale gebruik overeenkomstig de bestemming;
 • b. werken en werkzaamheden, die op het tijdstip, waarop het plan rechtskracht verkrijgt, legaal in uitvoering zijn.

Artikel 8 Waarde - Archeologie

8.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Archeologie' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor instandhouding en bescherming van de in de grond aanwezige of te verwachten archeologische waarden.

8.2 Bouwregels
8.2.1 Omgevingsvergunning
 • a. De aanvrager van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, die betrekking heeft op de voor 'Waarde - Archeologie' aangewezen gronden, legt een rapport over waarin de archeologische waarde van het terrein, dat blijkens de aanvraag zal worden verstoord, in voldoende mate is vastgesteld.
  Onder het vaststellen van de archeologische waarde van een terrein wordt ook verstaan het overleggen van verleende vergunningen en/of feitelijke gegevens, waaruit kan worden opgemaakt dat de bodem ter plaatse dermate is geroerd, dat het alleszins aannemelijk is dat er geen sprake meer is van archeologische waarden die kunnen worden verstoord door de voorgenomen bouwwerkzaamheden.
 • b. Het bevoegd gezag verleent de omgevingsvergunning indien naar zijn oordeel uit het rapport of de overlegde gegevens als bedoeld onder a genoegzaam blijkt dat:
  • 1. er geen archeologische waarden zijn te verwachten of kunnen worden geschaad;
  • 2. schade door bouwactiviteiten kan worden voorkomen of zoveel mogelijk kan worden beperkt door het in acht nemen van aan de bouwvergunning verbonden voorschriften.

8.2.2 Voorschriften omgevingsvergunning voor het bouwen
 • a. In de situatie als bedoeld in 8.2.1 onder b sub 2, kan het bevoegd gezag de volgende voorschriften aan de omgevingsvergunning verbinden:
  • 1. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor monumenten/archeologische waarden in de bodem kunnen worden behouden;
  • 2. de verplichting tot het doen uitvoeren van opgravingen;
  • 3. de verplichting de activiteit die tot bodemverstoring leidt, te laten begeleiden door een deskundige op het terrein van archeologische monumentenzorg, die voldoet aan door het bevoegd gezag bij de omgevingsvergunning te stellen kwalificaties.
 • b. Indien het bepaalde onder a sub 3 van toepassing is, worden aan de omgevingsvergunning voorschriften verbonden omtrent de gevolgen van vondsten die worden gedaan tijdens de uitvoering van de bouwwerkzaamheden.

8.2.3 Uitzonderingen

Het bepaalde in de leden 8.2.1 en 8.2.2 zijn niet van toepassing indien de aanvraag betrekking heeft op:

 • a. vervanging, vernieuwing of verandering van bestaande bebouwing, waarbij de oppervlakte niet wordt uitgebreid en waarbij gebruik wordt gemaakt van de bestaande fundering;
 • b. een bouwwerk dat zonder graafwerkzaamheden dieper dan 40 cm onder maaiveld en zonder heiwerkzaamheden kan worden geplaatst, of
 • c. een bouwwerk dat uitsluitend voor archeologisch onderzoek is bestemd met een bouwhoogte tot 3 meter.

8.3 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
8.3.1 Werken en werkzaamheden

Het is verboden om op of in de voor 'Waarde - Archeologie' aangewezen gronden, zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1 lid 1, onder b, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht van het bevoegd gezag de volgende werkzaamheden of werken, niet zijnde bouwwerken uit te voeren:

 • a. Het uitvoeren van graafwerkzaamheden en/of grondbewerkingen, het roeren en omwoelen van gronden, waaronder begrepen het aanleggen van drainage;
 • b. Het aanbrengen van diepwortelende beplantingen en het rooien van diepwortelende beplanting waarbij de stobben worden verwijderd;
 • c. Het ophogen en egaliseren van gronden;
 • d. Het verlagen van het waterpeil;
 • e. Het uitvoeren van heiwerkzaamheden of het op andere wijze indrijven van objecten in de bodem;
 • f. Het graven, verbreden en verdiepen van sloten, vijvers, zwembaden en andere wateren;
 • g. Het aanbrengen van ondergrondse transport- energie-, of telecommunicatieleidingen en de daarmee verbandhoudende constructies, installaties of apparatuur, waarbij de breedte van de grondwerken meer dan 50 cm bedragen;
 • h. Het slopen van gebouwen en het verwijderen van funderingen, waarbij grondroering plaatsvindt;
 • i. Het aanleggen, verbreden of verharden van wegen, voet-, ruiter-, of rijwielpaden of parkeergelegenheden en het aanleggen van andere oppervlakteverhardingen.

8.3.2 Uitzonderingen

Het verbod als bedoeld in lid 8.3.1 is niet van toepassing indien de werkzaamheden of werken:

 • a. werkzaamheden betreffen, genoemd onder 8.3.1 sub b, g of h;
 • b. ten dienste van archeologisch onderzoek of het doen van opgravingen worden verricht, mits verricht door een ter zake deskundige;
 • c. het gewone onderhoud en beheer betreffen overeenkomstig de overige bestemmingen die voor deze gronden gelden, met inbegrip van onderhouds- en vervangingswerkzaamheden van bestaande riolen, kabels en leidingen, bestratingen en beplantingen;
 • d. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van inwerkingtreding van dit bestemmingsplan, of;
 • e. mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende aanlegvergunning, kapvergunning of een ontgrondingvergunning.

8.3.3 Rapport en toelaatbaarheid
 • a. De aanvrager van een omgevingsvergunning voor werken of werkzaamheden als bedoeld in lid 8.3.1, die betrekking heeft op de voor 'Waarde - Archeologie' aangewezen gronden, legt een rapport over waarin de archeologische waarde van het terrein, dat blijkens de aanvraag zal worden verstoord, in voldoende mate is vastgesteld. Onder het vaststellen van de archeologische waarde van een terrein wordt ook verstaan het overleggen van verleende vergunningen en/of feitelijke gegevens, waaruit kan worden opgemaakt dat de bodem ter plaatse dermate is geroerd, dat het alleszins aannemelijk is dat er geen sprake meer is van archeologische waarden die kunnen worden verstoord.
 • b. Alvorens een omgevingsvergunning te verlenen als bedoeld in lid 8.3.1, wint bevoegd gezag advies in van een door hen aan te wijzen ter zake deskundige.
 • c. Het bevoegd gezag verleent de vergunning indien naar zijn oordeel uit het rapport of de overlegde gegevens als bedoeld onder a genoegzaam blijkt dat:
  • 1. er geen archeologische waarden zijn te verwachten of kunnen worden geschaad;
  • 2. schade door werkzaamheden of werken kan worden voorkomen of zoveel mogelijk kan worden beperkt door het in acht nemen van aan de aanlegvergunning verbonden voorschriften.

8.3.4 Voorschriften omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden
 • a. In de situatie als bedoeld in lid 8.3.3 onder c sub 2, kan het bevoegd gezag de volgende voorschriften aan de omgevingsvergunning verbinden:
  • 1. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen waardoor monumenten in de bodem kunnen worden behouden;
  • 2. de verplichting tot het doen uitvoeren van opgravingen;
  • 3. de verplichting de activiteit die tot bodemverstoring leidt, te laten begeleiden door een deskundige op het terrein van de archeologische monumentenzorg, die voldoet aan door het bevoegd gezag bij de vergunning te stellen kwalificaties.
 • b. Indien het bepaalde onder a sub 3 van toepassing is, worden aan de omgevingsvergunning voorschriften verbonden omtrent de gevolgen van vondsten die worden gedaan tijdens de uitvoering van de werkzaamheden of werken.

8.4 Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de voor 'Waarde - Archeologie' aangewezen gronden die, bij wijze van dubbelbestemming, bestemd zijn voor bescherming en veiligstelling van archeologische waarden te wijzigen of geheel of gedeeltelijk van de verbeelding te verwijderen, indien:

 • a. uit nader archeologisch onderzoek is gebleken dat ter plaatse geen archeologische waarden aanwezig zijn of zich op een andere plaats bevinden;
 • b. het op grond van nader archeologisch onderzoek niet meer noodzakelijk wordt geacht dat het bestemmingsplan ter plaatse in bescherming en veiligstelling van archeologische waarde voorziet.

Hoofdstuk 3 Algemene regels

Artikel 9 Anti-dubbeltelregel

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing.

Artikel 10 Algemene bouwregels

10.1 Ondergronds bouwen

Voor ondergronds bouwen gelden de volgende bepalingen:

 • a. Ondergronds bouwen is uitsluitend toegestaan daar waar bovengronds gebouwd mag worden.
 • b. Ondergrondse gebouwen zijn uitsluitend toegestaan in één bouwlaag (van maximaal 3,5 meter) ondergronds.

Artikel 11 Algemene gebruiksregels

11.1 Strijdig gebruik

Onder strijdig gebruik wordt in ieder geval verstaan:

 • a. Het gebruik van gronden, gebouwen, bouwwerken en onderkomens ten behoeve van een seksinrichting en/of escortbedrijf, raamprostitutie en straatprostitutie.
 • b. Het gebruik van gronden en/of opstallen voor doeleinden van handel, detailhandel of bedrijf.

Artikel 12 Algemene afwijkingsregels

Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het bepaalde in de regels, ten behoeve van:

 • a. het afwijken van de voorgeschreven minimum- en maximummaten met niet meer dan 10%, mits:
  • 1. daarvoor in deze regels geen bijzondere afwijkingsbevoegdheden zijn opgenomen;
  • 2. dit noodzakelijk is voor de bouwkundige dan wel architectonische inpassing;
 • b. het bouwen met een geringe mate van afwijking van de plaats en richting van de bouw- en bestemmingsgrenzen indien dit noodzakelijk is in verband met afwijkingen of onnauwkeurigheden ten opzichte van de feitelijke situatie of in die gevallen waar een rationele verkaveling van de gronden dit vergt.

De onder a en b geregelde omgevingsvergunningen kunnen worden verleend indien door deze verlening belangen van derden niet onevenredig worden geschaad en de stedenbouwkundige samenhang niet onevenredig wordt aangetast. Er zal sprake zijn van onevenredige aantasting van de stedenbouwkundige samenhang als:

 • a. de karakteristiek van de openbare ruimte wordt aangetast;
 • b. de historische of stedenbouwkundige betekenis van de bebouwing wordt aangetast.

Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels

Artikel 13 Overgangsrecht

13.1 Overgangsrecht bouwwerken
 • 1. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot,
  • a. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
  • b. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan.
 • 2. Het bevoegd gezag kunnen eenmalig afwijken van het eerste lid een omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in het eerste lid met maximaal 10%.
 • 3. Het eerste lid is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.

13.2 Overgangsrecht gebruik
 • 1. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.
 • 2. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in het eerste lid, te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind.
 • 3. Indien het gebruik, bedoeld in het eerste lid, na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten.
 • 4. Het eerste lid is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.

Artikel 14 Slotregel

Deze regels worden aangehaald als:

Regels van het bestemmingsplan Goede Vaart.